Hälsokontroll

Har ni kört fast i arbetet med ert ledningssystem kan en hälskontroll från oss ge er nya infallsvinklar på arbetet och guidning på vägen framåt.

Projektledning

Står ni inför starten på ett projekt med ett nytt  ledningssystem kan vi stödja er organisation med erfaren projektledning.

Internrevisioner

En internrevision av en kvalificerad revisor ger er bra underlag och vägledning inför er certifieringsrevison.

ISO 9001 – Kvalitet

När man ska bygga ett ledningssystem för sitt företag är ISO 9001 kanske den mest kända av alla standarder. ISO 9001 kan tillämpas i alla branscher. Arbetar man med ISO 9001 skapar man ett ledningssystem som utgår från intressenternas krav.

ISO 27001 –  Informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet certifieras mot ISO 27001. För att bygga upp ett sådant ledningssystem finns en hel serie av stödjande standarder till hjälp. Det är viktigt att poängtera att ISO 27001 är mycket bredare än informationssäkerhet.

ISO 14001 – Miljö

Miljöcertifiering handlar mycket mer om att ständigt utveckla sitt miljöarbete än att välja vissa produkter eller avstå från vissa saker. Utifrån från organisationens förutsättningar när man skapar en grund för ett hållbarhetsarbete.

ISO 15224- Kvalitet i vården

När ISO 9001 känns för industriorienterad och man vill ha en standard som är skräddarsydd för hälso- och sjukvård finns ISO 15224. Det är helt enkelt en vårdanpassad ISO 9001.

ISO 13485- Medicinteknik

Medicinteknik är ett samlingsnamn för en mängd olika produkter som används inom hälso- och sjukvård. Området spänner från medicinska implantat, apparater för behandling och diagnostik till hjälpmedel av olika slag som på något sätt kopplas till brukaren.

ISO 18788 – Privata säkerhetsaktörer

Krav för säkerhetstjänster och operativa aktiviteter. Täcker områden som ledningssystem, personalhantering och riskhantering för att ge effektivitet och efterlevnad mot lagar och förordningar. Standarden syftar till att upprätthålla höga säkerhet och förtroende.

ISO 45001 – Arbetsmiljö

Med standarden och arbetsmiljölagen som underlag bygger man upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete som både säkerställer att arbetsplatsen är säker och att arbetet utförs på ett kompetent sätt. ISO 45001 är ett sätt att säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 22000 – Livsmedelssäkerhet

För att säkerställa trygghet genom hela livsmedelskedjan från producent via transportörer, handel. restaurangen ända ut till konsumenterna behöver man ett ledningssystem.

ISO 21500 – Projektledning

ISO 21500 är en internationell standard som ger riktlinjer för projektledning och hjälper organisationer att uppnå framgångsrika projektresultat genom att definiera processer, roller och ansvar inom projektledning.

ISO 20000 – IT-Tjänster

Krav för IT-tjänster, inklusive leverans. processer, resurshantering och ständiga förbättringar. Syftar till att säkerställa att IT-tjänster uppfyller kundens krav och att organisationen följer bästa praxis för att uppnå effektiv och kvalitetsorienterad IT-tjänstleverans.

0
Projektledningsuppdrag
0
Internrevisioner
0
Standarder
0
Länder

Vi delar gärna med oss

Matnyttigt

Journalgranskning är viktigt

I alla vårdverksamheter är dokumentation och journaler avgörande för att säkerställa patientsäkerhet, kontinuitet i vården och kvalitetsförbättring. En viktig aspekt av detta är regelbunden granskning av journaler. Genom att granska journaler regelbundet kan[…]

Läs mer →

ISO 22000 – För trygghet och kvalitet genom hela livsmedelskedjan

Inom livsmedelsindustrin är säkerhet och kvalitet av yttersta vikt. Det är avgörande att varje steg i livsmedelskedjan, från producent till transportörer, handel, restauranger och slutligen konsumenter, är strikt reglerat och övervakat. För att säkerställa trygghet och kvalitet behövs ett robust och effektivt ledningssystem.

Läs mer →

Organisera dokumenten i ledningssystemet

I ett kvalitetsledningssystem följer dokumentationen vanligtvis en hierarkisk struktur för att organisera och hantera olika typer av dokument. Samma principer gäller för ett miljöledningssystem, arbetsmiljöledingssystem etc. på så sätt att det översta styrande dokumentet är miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy etc.

Läs mer →