I en värld där osäkerhet och risker alltid lurar runt hörnet är det avgörande att vi vidtar åtgärder för att skydda oss själva och våra intressen. Oavsett vad ett företag eller organisation står inför, är en riskbedömning en värdefull process för att identifiera, utvärdera och hantera potentiella risker. Här kommer vi att beskriva vad en riskbedömning är, varför den är viktig och hur du kan genomföra en på ett effektivt sätt.

Vad är en riskbedömning?

En riskbedömning är en systematisk process för att identifiera och utvärdera potentiella faror eller hot som kan påverka en verksamhet, en organisation eller en individ. Genom att genomföra en riskbedömning kan man identifiera vilka risker som är mest troliga att inträffa och bedöma deras konsekvenser. Detta ger oss möjlighet att vidta åtgärder för att minimera riskerna och förbättra vår säkerhet. En risk kan ha en liten sannolikhet för att den skall inträffa, men en konsekvens som är katastrofal. Det skall ställas mot en risk som sannolikt inträffar och även upprepas, men konsekvenserna är lindriga.

Hur genomför man en riskbedömning?

Att genomföra en riskbedömning kan verka överväldigande till en början, men det kan delas upp i några steg för att göra processen mer hanterbar:

Identifiera faror och hot

Gå igenom de olika områdena av intresse och identifiera vilka faror och hot som kan finnas där. Det kan vara fysiska, kemiska, biologiska, tekniska eller organisatoriska risker.

Utvärdera riskernas sannolikhet och konsekvenser

Bedöm hur sannolika riskerna är att inträffa och vilka konsekvenser de skulle ha om de gjorde det. Använd dig av tidigare erfarenheter, statistik eller expertkunskap för att göra en realistisk bedömning. En vanlig modell är att man anger sannolikhet och konsekvens efter en skala som man bestämt innan. 1-10 eller 1-4 är vanliga skalor. Lägsta värdet anger att det är helt osannolikt att risken skall inträffa respektive att konsekvensen är obetydlig. Å andra sidan anger då det högsta värdet att riskens konsekvenser är katastrofala och att det är sannolikt att risken inträffar.

Bedöm risknivån

Kombinera sannolikheten och konsekvenserna för att bedöma risknivån sammanvägt för varje identifierad risk. Använd en skala eller bedömningsmetod som passar bäst för ditt syfte. Varje steg på skalan skall ha en beskrivning som ger stöd till den som riskbedömer.

Prioritera riskerna

Fokusera på de risker som har högst sammanvägd risknivå och prioritera dem. Detta hjälper dig att rikta in resurserna och åtgärderna på de mest kritiska områdena.

Vidta åtgärder

Utveckla och implementera åtgärder för att minimera riskerna. Det kan vara allt från att förbättra säkerhetsprocedurer och utbilda personal till att installera säkerhetssystem eller skapa nödplaner. Koppla verksamhetsmål såsom miljömål, kvalitetsmål, arbetsmiljömål etc. till riskerna.

Följ upp och revidera

Riskbedömningen är en kontinuerlig process. Följ upp och revidera regelbundet för att säkerställa att tidigare åtgärder är effektiva och att nya risker hanteras på ett lämpligt sätt. Uppföljningen bör fokuseras på att åtgärder riktas främst mot bakomliggande orsaker till riskerna i den mån det är möjligt.

Säkerhet bör alltid vara vår prioritet, och en riskbedömning är ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta.

Taggar

Kommentarsfältet är stängt